> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Forskning
av David Slottner Agr D

Mer kvarvarande socker i ensilaget ökar mikrobproteinsyntesen

Under ensileringen förbrukas socker som annars våmmens mikroorganismer skulle kunna använda som energikälla. Även om ensilaget är välfermenterat, och energiförlusterna varit små under processen, skulle detta kunna leda till att mindre mikrobiellt protein bildas under ensileringen vilket i sin tur kan leda till sämre kväveutnyttjande.

Genom att tillsätta lättlösliga kolhydrater i form av fruktaner och sukros (vanligt socker) till ett välfermenterat ensilage åstadkoms fyra olika halter av lättlösliga kolhydrater i ensilaget (1,5, 7,1, 11,2 och 18,3 % av ts). Dessa ensilage "utfodrades" sedan till simulerade våmmar för att man skulle kunna mäta produktionen av mikrobiellt protein och hur väl kvävet i ensilaget utnyttjades.

Ensilaget som användes var ett gräsensilage med 27 % ts-halt, pH 3,59, 18,2 % råprotein (av ts) och ett ammoniaktal på 7,6. Halten av lättlösliga kolhydrater var 1,5 % av ts och användes i den formen som det ensilage som hade lägst sockerhalt.

Resultaten visar att produktionen av mikrobiellt råprotein ökade när lättlösliga kolhydrater tillsattes till ensilaget samtidigt som man såg en ökad effektivitet av kväveutnyttjandet. Effekten var störst i ensilageblandningen med mest tillsatta kolhydrater.

Forskarnas slutsatser var att låga halter av kvarvarande lättlösliga kolhydrater i ensilaget kan vara en begränsande faktor för mikrobproteinsyntesen och därmed bidra till den begränsade kväveffektiviteten hos idisslare.

Källa: Davies, D.R., Leemans, D.K., Merry, R.J. 2005. Effect of supplementing grass silage with incremental levels of water soluble carbohydrate on in vitro rumen microbial growth and N use efficiency. Proceedings of the XIV International Silage Conference. Sid 141

Kommentar: Det är naturligtvis inte en särskilt praktisk metod att tillsätta stora mängder socker till ensilaget för att förbättra proteinutnyttjandet. I försöket användes rajgräs med extra hög sockerhalt, men om allt socker förbrukas under ensileringen kanske den typen av gröda inte ger bättre produktion än något annat gräs. Frågan är dock om man fått samma effekt som med de tillsatta kolhydraterna om man begränsat fermentationen och därmed förbrukningen av socker under ensileringen.


.