> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Forskning
av David Slottner Agr D

Högre mjölkavkastning, men sämre kväveeffektivitet, med syrabehandlat ensilage än med enzymbehandlat.

I ett finskt försök studerades effekt av att tillsätta natriumbikarbonat till olika ensilage. I samma försök jämfördes även konsumtion och produktion beroende på hur länge korna fick tillgång till ensilaget. De två ensilagen var antingen behandlade med syrabaserat tillsatsmedel eller med enzymer. Korna fick tillgång till ensilaget antingen åtta eller tjugo timmar/dag. Förutom det ensilage korna åt fick de ca 7 kg kraftfoder/dag.

Båda ensilagen var välfermenterade med låg ts-halt, ca 22 %, lågt pH (ca 4) och 16-17 % RP. Inget ensilage hade nämnvärda mängder av smörsyra och ammoniaktalen var 3,8 för syrabehandlat och 6,8 för enzymbehandlat ensilage. Enzymbehandlat ensilage visade tendenser till lägre smältbarhet.

Tillsats av natriumbikarbonat hade ingen effekt på någon parameter som mättes. Inte heller tiden korna hade tillgång till ensilaget påverkade produktionen. Däremot producerade korna mer kg ECM, protein och fett när de utfodrades med syrabehandlat ensilage än när de fick enzymbehandlat ensilage. Även halterna av fett och protein var högre när korna fick syrabehandlat ensilage än när de fick enzymbehandlat. Korna åt även mer ensilage när de fick tillgång till syrabehandlat (ca 11 kg ts/dag) än när de fick tillgång till enzymbehandlat (ca 9 kg ts/dag) ensilage. När det gäller produktion och halt av laktos visade det sig att mängden laktos som producerades per dag inte skilde sig mellan ensilagen, men halten av laktos var högre när korna fick enzymbehandlat ensilage än när de fick syrabehandlat.

Utnyttjandet av energi skilde sig inte mellan ensilagen. Däremot utnyttjades kvävet effektivare när korna fick enzymbehandlat än när de fick syrabehandlat ensilage.

Källa: Heikkilä, T. och Toivonen, V. 2005. Effects of access time to feed and sodium bicarbonate in cows given different silages. Proceedings of the XIV International Silage Conference. Sid 142.