> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Densitet och förluster vid ensilering i slang:
av David Slottner Agr D

Under 2000 utfördes under ledning av R. Muck en studie i Madison, USA, för att skapa en uppfattning om vilken densitet som är rimlig att försöka uppnå vid ensilering i slang, och vilka förluster man kan förvänta sig. Totalt gjordes 25 slangar fördelade på tre försöksstationer, samtliga med tidigare erfarenhet av tekniken. Två olika maskiner ingick och både lusern och majs ensilerades utan tillsatsmedel. Densiteten i slangarna bedömdes vid inläggningen genom att lassen med grönmassa vägdes och sedan mättes hur lång slang som krävdes för att rymma den mängden. Genom att prov även togs på grönmassan kunde densiteten bedömas. Dessutom gjordes mätningar av densiteten i silon genom att prov togs på olika punkter på snittytan.Ensilering i slang är relativt nytt i Sverige, men har använts länge i en del andra länder. Foto: Per Lingvall.

Resultaten från densitetsmätningarna visade att man vid 40 % ts nådde en densitet av ca 200 kg ts/m3. Om grödan var blötare sjönk densiteten med ca 3 kg ts/m3 för varje % enhet ts-halten var lägre än 40 %. En gröda med 30 % ts kan alltså förväntas uppnå 170 kg ts/m3. Densiteten varierade stort mellan olika punkter på snittytan. I mitten av slangen var densiteten högre än på toppen och sidorna.

Förlusterna beräknades dels som fermentationsförluster och pressvattenförluster och dessutom förluster i form av kasserat foder. Fermentationsförluster och pressvattenförluster har enkelt beräknats genom den mängd foder som lades in i slangen och den mängd som fanns kvar vid öppnandet/utfodringen. Kasserat foder är ensilage som bedömts ha för dålig kvalitet för att kunna utfodras (mögel mm). Förluster av pressvatten skedde enbart från två slangar med majs med 30 och 32 % ts-halt. Fermentationsförlusterna varierade mellan -0,3 och 15,7 % (genomsnitt 8,4 %). Förlusterna i form av kasserat foder varierade mellan inget eller nästan inget för 8 av slangarna upp till 25,4 %. Totalt gav detta en spridning av de totala förlusterna från -0,3 % till 38,2 %. I tre slangar gjorde stora mängder skämt foder att förlusterna blev mycket stora. I ett av fallen berodde detta på att skador orsakade av fåglar inte upptäckts och åtgärdats i tid.

Hela studien finns tillgänglig på
www.dfrc.ars.usda.gov/DFRCWebPDFs/2001-Muck-Bag_Silo_Losses.pdf