> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Punkt 4
av David Slottner Agr D

Undvik inblandning av jord eller andra föroreningar.

Jord, förna, gödsel och kadaver gynnar inte ensileringsprocessen. I samtliga fall ökar förekomsten av klostridiesporer som sedan kan växa under ensileringen. Dessutom kan vissa gifter, t ex botulinumtoxin, komma med och skada djuren som fodras med ensilaget. Både vid slåtter och i samband med att grödan bärgas gäller det att undvika inblandning av föroreningar. För att minska inblandningen gäller det att ha jämna fält, undvika spridning av fastgödsel på vall, slå med en anpassad stubbhöjd och vara observant på djur.

För att åkrarna ska vara jämna är det viktigt att man inte slarvar vid anläggning av vallen. Är marken ojämn redan då kommer den inte att bli bättre under vallens liggtid. För att minska de ökade ojämnheterna från år till år är det dessutom lämpligt att välta vallarna på våren. Något som kan vara värt att tänka på är de "körspår" som bildas efter några år. Ofta används samma maskiner år efter år och kör på samma ställe. På en del äldre vallar är dessa spår mycket tydliga. I kortliggande vallar har detta knappast någon större betydelse.

Fastgödsel ska inte spridas på vall. Klumpar av gödseln ger ypperliga förutsättningar för tillväxt av klostridier, både för att det finns mycket klostridier i gödseln och för att miljön i gödselklumpen missgynnar pH-sänkningen och därmed gynnar tillväxten av klostridier. Spridning av flytgödsel på vall fungerar bra förutsatt att det sker tidigt på våren och eller omedelbart efter första skörd (och andra om man tar tre skördar). Spridning med släpslang är att föredra eftersom gödseln då lägger sig närmre marken och på så sätt minskar risken att något ska följa med vid slåtter och inläggning.

För att hålla grödan ren är stubbhöjden viktig. Dessutom påverkar stubbhöjden hur stor skörden blir, eftersom en hög stubbhöjd leder till att mindre gröda slås av och körs bort från åkern. På gott och ont finns de flesta mikroorganismerna nära botten av grödan. Det har föreslagits att en hög stubbhöjd leder till minskad risk för klostridietillväxt under ensileringen. Tyvärr tycks det även leda till mindre tillväxt av mjölksyrabakterier under ensileringen. I slutänden har rekommendationen blivit att slå med lägsta möjliga stubbhöjd utan att blanda in jord. Slå bara i grödan och inte i marken. Håll efter sorken, annars kan detta bli mycket svårt. Rekommenderad stubbhöjd är vanligen 6-8 cm.

Har man lyckats slå grödan utan att blanda in jord eller gammal förna kan det kännas dumt att blanda in det när grödan plockas upp från marken. Det viktiga här är, förutom samma faktorer som i samband med slåtter, att pickupen ställs in korrekt. Kontrollera att den inte går i marken. Det finns de som tror att körspåren kan ha en stor betydelse här, eftersom hjulen på pickupen går i spåren medan själva fingrarna går där marken är som högst.

Kolla återigen om det finns kadaver i grödan. Kadaver kan innehålla sporer av Clostridium Botulinum, vilka sedan kan växa till och bilda botulintoxin. Det finns flera fall där såväl kor som hästar dött av detta. Tyvärr verkar det inte hjälpa att torka grödan, eftersom flera fall skett vid utfodring av hö. Vet man att man hackat ett rådjur så kassera det lasset. Var inte så dumsnål att det läggs in i silon (ja, det har hänt). Om man har möjlighet att se vad som finns i ensilaget kan man också vara observant på om det finns med ensilerade harar som ligger på foderbordet (det har också hänt) och då kan det vara lämpligt att kassera ensilagebalen (vilket inte gjordes utan flera kor dog).